Начало
Изкупуване
Вход
0 Количка

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на megaparts.bg   

 

 

 

 1. MEGAPARTS.BG и MEGAPARTS са запазени марки, като изключителното право за тяхното ползване принадлежи на търговското дружество "МЕГАКАР ЕКСПЕРТ" ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202347231, с адрес на управление: гр. София ул.Резбарска № 55.

 2. “Мегакарт Експерт” ЕООД - ЕИК: 202347231- гр.София, ул. "Резбарска" 55, и лицата - ползватели на услугите на сайта www.megaparts.bg.

 3. MAGAPARTS със сайт megaparts.bg  е Маркетплейс платформа на която търговци сключили договор с MEGAPARTS,  предлагат своите стоки и услуги. Всички търговци подлежат на предварително одобрение от страна на MEGAPARTS. Платформата се явява собственост на “Мегакарт Експерт” ЕООД. В настоящите Общи условия “Мегакарт Експерт” ЕООД ще бъде идентифициран и със собствената си платформа - сайта megaparts.bg.

 4. Всяко лице, което е заредило на браузъра си megaparts.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на megaparts.bg, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

 5. Ползвателите на услугите на megaparts.bg се съгласяват да получават седмичният бюлетин на сайта.

 6. С приемането на настоящите Общи условия, ползвателят на услугите на сайта megaparts.bg дава предварителното си съгласие да получава търговски съобщения от “Мегакарт Експерт” ЕООД и нейните Маркетплейс партньори.

Правила за одобряване на Маркетплейс партньори в megaparts.bg:

 1. Megaparts.bg запазва изключителното право сама да избира партньорите, които да допуска да използват услугата Маркетплейс.

 

Плащания

 1. Плащанията за услуги, предлагани чрез нашите партньори се извършват в брой, с банков превод или пощенски паричен превод от лицензиран куриерски оператор.

 

Общи разпоредби

 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Мегакар Експерт" ЕООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

 2. "Мегакар Експерт" ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

 3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.

 4. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и "Мегакар Експерт" ЕООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р.България законодателство.